diumenge, 6 de setembre de 2009

800 urnes virtuals a les eleccions afganeses

Ja parlaven de Karsai i la fràgil "democràcia afganesa" importada per la força de les armes i la invasió de les tropes de la OTAN -és dir dels occidentals cristians capitanejats es clar per EEUUU és clar. Cada dia que passa i ja n'han passat uns quants, anava guanyant percentatge de vot a mesura que avançava l'escrutini la qual cosa començava a fer pudor. Però calia acabar com més aviat millor la pantomima democràtica i no anar a una segona volta amb Abdullah Abdullah que donaria més revoltes i més morts. Tant han aprés de democràcia els Afganesos -això sinó ha estat la CIA que ho ha dissenyat és clar- que han apostat per les noves tecnologies i van instal.lar 800 urnes virtuals, vaja inventades, plenes de vots a favor de Karsai.
Ara sembla que comencen a escandalitzar-se a occident. No patiu això és política pura. No hi haurà una segona volta malgrat totes les probes de frau. Mireu, o bé seguiran fent-se el boig i quan Karsai arribi al 50% -ja l'han posat al 48,6%, el declararan "virtual guanyador i futur president. Si l'escàndol és tant gran que els arriba a fer vergonya, el trauran de l'escena política en Karsai -encara el posaran a la presso si convé - i sense Karsai entronaran a a Abdullah Abdullah, amb qui segur ja estan pactant com ho faran per si els cal el canvi. En qualsevol cas que ningú dubti que Abdullah Abdullah serà un altre home posat pels invasor, això sí democràticament.NEW YORK TIMES 7/9/2009

KABUL, Afghanistan — Afghans loyal to President Hamid Karzai set up hundreds of fictitious polling sites where no one voted but where hundreds of thousands of ballots were still recorded toward the president’s re-election, according to senior Western and Afghan officials here.

The fake sites, as many as 800, existed only on paper, said a senior Western diplomat in Afghanistan, who spoke on the condition of anonymity because of the political delicacy of the vote. Local workers reported that hundreds, and in some cases thousands, of votes for Mr. Karzai in the election last month came from each of those places. That pattern was confirmed by another Western official based in Afghanistan.

“We think that about 15 percent of the polling sites never opened on Election Day,” the senior Western diplomat said. “But they still managed to report thousands of ballots for Karzai.”

Besides creating the fake sites, Mr. Karzai’s supporters also took over approximately 800 legitimate polling centers and used them to fraudulently report tens of thousands of additional ballots for Mr. Karzai, the officials said.

The result, the officials said, is that in some provinces, the pro-Karzai ballots may exceed the people who actually voted by a factor of 10. “We are talking about orders of magnitude,” the senior Western diplomat said.

The widening accounts of fraud pose a stark problem for the Obama administration, which has 68,000 American troops deployed here to help reverse gains by Taliban insurgents. American officials hoped that the election would help turn Afghans away from the Taliban by giving them a greater voice in government. Instead, the Obama administration now faces the prospect of having to defend an Afghan administration for the next five years that is widely seen as illegitimate.

“This was fraud en masse,” the Western diplomat said.

Most of the fraud perpetrated on behalf of Mr. Karzai, officials said, took place in the Pashtun-dominated areas of the east and south where officials said that turnout on Aug. 20 was exceptionally low. That included Mr. Karzai’s home province, Kandahar, where preliminary results indicate that more than 350,000 ballots have been turned in to be counted. But Western officials estimated that only about 25,000 people actually voted there.

Waheed Omar, the main spokesman for Mr. Karzai’s campaign, acknowledged Sunday that there had been cases of fraud committed by different candidates. But he accused the president’s opponents of trying to score political points by making splashy accusations in the news media. “There have been cases — we have reported numerous cases — and our view is the only place where discussion can be held is in the Election Complaints Commission,” he said.

American officials have mostly kept a public silence about the fraud allegations. A senior American official said Sunday that they were looking into the allegations behind the scenes. “An absence of public statements does not mean an absence of concern and engagement on these issues,” the official said.

But a different Western official in Kabul said that there were divisions among the international community and Afghan political circles over how to proceed. This official said he believed the next four or five days would decide whether the entire electoral process would stand or fall. “This is crunch time,” he said.

Adding to the drumbeat, on Sunday the deputy director of the Afghan Independent Election Commission said that the group was disqualifying all the ballots cast in 447 polling sites because of fraud. The deputy director, Daoud Ali Najafi, said it was not clear how many votes had been affected, or what percentage they represented of the total. He gave no details of what fraud had been discovered.

With about three-quarters of the ballots counted in the Aug. 20 election, Mr. Karzai leads with nearly 49 percent of the vote, compared with 32 percent for his main challenger, Abdullah Abdullah. If no candidate receives more than 50 percent, the election goes to a runoff.

Officials in Kabul say it will probably take months before the Election Complaints Commission, which is dominated by Westerners appointed by the United Nations, will be able to declare a winner. Such an interregnum with no clear leader in office could prove destabilizing for a country that is already beset by ethnic division and an increasingly violent insurgency.

One opposition candidate for president, Ashraf Ghani, the former finance minister, said that the scale of the fraud on Election Day had deeply damaged the political process that was being slowly built in Afghanistan.

“For five years Mr. Karzai was my president,” he said in an interview at his home in Kabul. “Now how many Afghans will consider him their president?

EL SENYOR GOOGLE TRADUEIX PER

KABUL, Afganistan - Els afganesos lleials al president Hamid Karzai establir centenars de centres de votació fictícia en què ningú va votar, però on centenars de milers de vots se seguien registrant cap a la re-elecció de president, segons alts funcionaris occidentals i afganesos aquí.

Els llocs falsos, tants com 800, només existeixen sobre el paper, va dir un diplomàtic occidental a l'Afganistan, que va parlar a condició d'anonimat a causa de la delicadesa política de la votació. Els treballadors locals van informar que centenars, milers i en alguns casos, dels vots per al Sr Karzai en l'elecció el mes passat procedents de cada un d'aquests llocs. Aquest patró va ser confirmada per un altre funcionari occidental a l'Afganistan.

"Creiem que mai el 15 per cent dels llocs de votació es van obrir el dia d'eleccions", va dir el diplomàtic occidental d'alt rang. "Però ells se les va arreglar per informar a milers de paperetes de Karzai."

A més de crear els llocs falsos, els partidaris del Sr Karzai també es va fer càrrec d'aproximadament 800 centres de votació legítima i els va utilitzar per informar de manera fraudulenta a desenes de milers de paperetes addicionals per al Sr Karzai, van dir els funcionaris.

El resultat, van dir els funcionaris, és que en algunes províncies, el pro-paperetes Karzai podrà excedir les persones que realment van votar per un factor de 10. "Estem parlant d'ordres de magnitud", va dir el diplomàtic occidental d'alt rang.

Els comptes de l'ampliació de frau representen un problema marcada per l'administració d'Obama, que té 68.000 soldats nord-americans desplegats aquí per ajudar a revertir els guanys pels insurgents talibans. Els funcionaris nord-americans esperaven que l'elecció seria ajudar a convertir els afganesos fora dels talibans, donant-los una major veu en el govern. En canvi, l'administració d'Obama s'enfronta ara a la perspectiva d'haver de defensar una administració afganesa per als propers cinc anys, que és àmpliament considerat com ètic.

"Aquest va ser un frau en massa", va dir el diplomàtic occidental.

La majoria dels fraus comesos en nom del Sr Karzai, van dir funcionaris, va tenir lloc al paixtu dominat per zones de l'est i sud, on les autoritats van dir que la participació electoral el 20 d'agost va ser excepcionalment baixa. That included Mr. Karzai’s home province, Kandahar, where preliminary results indicate that more than 350,000 ballots have been turned in to be counted. No obstant això, funcionaris occidentals calcula que només al voltant de 25.000 persones van arribar a votar allà.

Waheed Omar, el principal portaveu de la campanya del Sr Karzai, va admetre el diumenge que hi havia hagut casos de frau comesos pels diferents candidats. No obstant això, va acusar els opositors del president de tractar de guanyar punts polítics amb acusacions ostentoses en els mitjans de comunicació. "S'han donat casos - ens han informat de nombrosos casos - i la nostra opinió es l'únic lloc on la discussió pot ser duta a terme és en les denúncies de la Comissió Electoral", va dir.

En la seva majoria funcionaris nord-americans han mantingut un silenci públic sobre les acusacions de frau. Un alt funcionari nord-americà va dir el diumenge que estaven buscant en les denúncies darrere de les escenes. "L'absència de declaracions públiques no significa una absència de preocupació i compromís en aquests temes", va dir el funcionari.

No obstant això, un funcionari occidental diferents a Kabul va dir que no hi havia divisions entre la comunitat internacional i els cercles polítics de l'Afganistan sobre la manera de procedir. Aquest funcionari va dir que creia que els pròxims quatre o cinc dies es decidirà si el procés electoral es manté o cau. "Aquesta és l'hora de la veritat", va dir.

Afegint als tambors, el diumenge el subdirector de la Comissió Afganesa Independent de la Comissió Electoral va dir que el grup va ser desqualificar tots els vots emesos en 447 centres de votació a causa d'un frau. El director adjunt, Daoud Ali Najafi, va dir que no estava clar quants vots havien estat afectats, o quin és el percentatge que representaven del total. No va donar detalls del que el frau havia estat descobert.

Amb prop de tres quartes parts dels vots escrutats en les eleccions del 20 d'agost, el Sr Karzai al capdavant amb gairebé el 49 per cent dels vots, enfront del 32 per cent del seu principal rival, Abdullah Abdullah. Si cap candidat rep més del 50 per cent, l'elecció va a una segona volta.

Els funcionaris en Kabul, diuen que probablement prendrà mesos abans de queixes de la Comissió Electoral, que està dominada pels occidentals designat per les Nacions Unides, pot declarar un guanyador. Aquest interregne sense líder clar a l'oficina podria resultar desestabilitzador per a un país que ja està assetjat per la divisió ètnica i d'una insurgència cada vegada més violents.

Un candidat de l'oposició, Ashraf Ghani, exministre d'Economia, va dir que la magnitud del frau en la jornada electoral s'havia danyat profundament el procés polític que estava sent construït lentament a l'Afganistan.
> Canvia